Oвластено лице (офицер) за заштита на личните податоци:

педагог Сузана Аврамовска

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

телефон: 078 409 935

 

Документи за училиштето:

Самоевалуација 2020-2022

Годишна програма 2021-2022

Полугодишен извештај за учебната 2021-2022

Протокол

ЗА ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА УЧЕНИК ЖРТВА НА КОЈА БИЛО ОД ФОРМИТЕ НА НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ 

Педагошки мерки нов правилник

Годишна програма 2020-2021

 

Прирачник за оператотри со храна

 

 

Извештај од самоевалуација за периот 2016-2018 

                     

 

Back to top